Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi nastąpiły znaczące zmiany w  zasadach korzystania z dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych
Zgłaszanie odbywa się na podstawie nowego formularza, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DU 2014 poz. 924). W zgłoszeniu wykonawca wskazuje materiały niezbędne do wykonania pracy. Udostępnianie materiałów związane jest z udzieleniem licencji (wzór – załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji (DU 2014 poz. 917)).
Udostępnienie materiałów następuje po uiszczeniu stosownej opłaty.
Po zakończeniu prac wykonawca zawiadamia o wykonaniu prac wg. wzoru zawiadomienia.
Weryfikacja opracowania zakończona jest sporządzeniem odpowiedniego protokołu.
Dokumenty opracowane przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi. Uwierzytelnienie następuje na wniosek geodety sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. 

Udostępnianie materiałów z PZGiK

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji (DU 2014 poz. 917) udostępnianie materiałów winno odbywać się na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 3 lub 4 ww. rozporządzenia. 
Udostępnianie materiałów związane jest z udzieleniem licencji (wzór – załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia).
Zasady naliczenia opłat
Podstawą pobrania opłaty jest „dokument obliczenia opłaty” (załącznik nr 9 do ww. rozporządzenia). 

Należy także zwrócić uwagę na zmiany dotyczące :
  • Obowiązku zgłaszania wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu 
  • Zasad wprowadzania zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków 
  • Uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (narada koordynacyjna)

metryczka


Wytworzył: Danuta Kosieniak (14 lipca 2014)
Opublikował: Jan Osmałek (17 lipca 2014, 09:46:39)
Podmiot udostępniający: MPG

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800