Regulamin organizacyjny Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy (355kB) pdf


Załącznik do Zarządzenia Nr 129/2010

Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2010 r.
  
 
 


REGULAMIN  ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ PRACOWNI GEODEZYJNEJ

w Bydgoszczy
 
 

A.  Postanowienia ogólne.
 
1.  Regulamin Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy zwanej dalej „Pracownią”, określa strukturę, szczegółową organizację wewnętrzną, tryb pracy oraz zakresy zadań realizowanych przez komórki organizacyjne wchodzące w skład Pracowni.
 
2.   Podstawy prawne działania Pracowni:
a)   Uchwała Nr LXI/926/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2010 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy”.
b)   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jedn. tekst Dz.U.Nr 100 z 2000 r., poz. 1086 ze  zmianami).
c)    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zmianami).
d)    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (jedn. tekst Dz.U.Nr  21 z 1998 r., poz. 94 ze zmianami).
e)    Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458).
 
 
B.  Postanowienia szczegółowe  


I.  Zakres działania Pracowni  
1. Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Bydgoszczy.
2. Ochrona znaków geodezyjnych.
3.  Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu.
4.  Udostępnianie danych  z zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym.
5.  Wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową.
6.  Sprzedaż map oraz nadawanie cech urzędowym dokumentom wydawanym z zasobu.
7.  Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta  Bydgoszczy oraz uzgadnianie z inwestorami usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia  w oparciu o regulamin Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
8.  Prowadzenie i aktualizacja lokalnego Systemu Informacji o Terenie   (S.I.T) dla  miasta Bydgoszczy w zakresie mapy numerycznej.
9.  Współtworzenie wojewódzkiego i krajowego Systemu Informacji o Terenie w oparciu o dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK).
10. Koordynacja wykonywania mapy numerycznej Bydgoszczy w pełnym zakresie mapy zasadniczej i wszelkich map pochodnych.
11. Aktualizowanie mapy zasadniczej pełnej treści w systemie MicroStation dla m.Bydgoszczy oraz operatu ewidencji gruntów i budynków w części przedmiotowej w systemach: MicroStation, Geokataster, EGB2000.
12. Wykonywanie usług na zlecenie innych podmiotów .
13. Prowadzenie prac terenowych i kameralnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
14. Wykonywanie opracowań geodezyjnych wraz z pracami terenowymi  dla potrzeb gminy.
15. Dokonywanie pomiarów gruntów dotyczących regulacji stanów prawnych (zasiedzenie gruntów).
 
Pracownia realizując swoje zadania współpracuje z  Geodetą Wojewódzkim, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego województwa kujawsko- pomorskiego  oraz Wydziałem Mienia  i Geodezji Urzędu Miasta  Bydgoszczy.


II.  Gospodarka finansowa MPG.
1.  Pracownia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta.
2.  Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora.
3.  Pracownia prowadzi rachunkowość za zasadach określonych odrębnymi przepisami.


III.  Organizacja Pracowni.
1.  Pracownią kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
2.  Dyrektor zarządza jednoosobowo Pracownią.
3.  Dyrektor jest Geodetą Miejskim w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4.  Do obowiązków Dyrektora należy:
4.1. Zapewnienie warunków sprawnej organizacji pracy i skutecznego działania Pracowni.
4.2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami, ustalanie wysokości wynagrodzenia, przyznawanie nagród i wyróżnień oraz stosowanie kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
4.3. Koordynacja prac realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
4.4. Sporządzanie rocznego planu finansowego oraz dysponowanie środkami finansowymi Pracowni                                                                                                                  4.5. Reprezentowanie Pracowni na zewnątrz.                                                     
5.  Dyrektor odpowiada za prawidłowe wykonanie zadań przez Pracownię.
6.  Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1)  zastępcy dyrektora,
2)  głównego księgowego,
3)  kierowników komórek organizacyjnych,
4)  pracowników Pracowni.
7.  Zadania w zakresie określonym przez Dyrektora wykonuje powoływany przez niego Zastępca. W czasie nieobecności Dyrektora, zadania w zakresie kierowania Pracownią wykonuje Zastępca Dyrektora.
 
IV.      Struktura Pracowni.  
1. W skład Pracowni wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1.1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
1.2. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
1.3. Oddział Prac Geodezyjno - Kartograficznych.
1.4. Oddział Księgowości i Kadr.
1.5. Zespół ds. administrowania, programowania i wdrożeń.


2.  Zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych.
2.1  OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I  KARTOGRAFICZNEJ.
2.1.1.  Przechowywanie zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.Bydgoszczy.
2.1.2.  Przygotowywanie i uczestnictwo w przeglądach inwentarzowych PZGiK
2.1.3.  Wnioskowanie odnowienia i rekonstrukcji dokumentów zasobu.
2.1.4.  Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjno - kartograficznych od jednostek wykonawstwa geodezyjnego.
2.1.5.  Przygotowywanie materiałów z zasobu  dla jednostek  wykonawstwa geodezyjnego działających na terenie m. Bydgoszczy.
2.1.6.  Koordynacja prac geodezyjnych i kartograficznych w przypadku zgłoszenia przez dwie lub więcej jednostki wykonawstwa geodezyjnego dla tego samego obszaru.
2.1.7.  Ustalanie opłat za wykorzystanie danych z dokumentacji PZGiK i wystawianie faktur dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego.
2.1.8.  Ustalanie warunków technicznych wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki geodezyjne działające na terenie m.Bydgoszczy.
2.1.9.  Kontrola materiałów geodezyjno- kartograficznych wpływających do zasobu.
2.1.10. Rejestrowanie i przyjmowanie do PZGK dokumentów geodezyjnych i kartograficznych.
2.1.11.  Archiwizowanie dokumentacji geodezyjnej wpływającej do zasobu poprzez:
-   archiwizację klasyczną (operaty, szkice pomiarowe i inne dokumenty),
-   archiwizację numeryczną (skanowanie dokumentacji i przechowywanie w postaci cyfrowej)
2.1.12.  Dokonywanie oceny stanu PZGiK i wyłączanie z zasobu dokumentów nieprzydatnych do dalszego wykorzystania.
2.1.13.  Badanie stopnia aktualności osnów geodezyjnych na obszarze miasta.
2.1.14.  Nadawanie cech dokumentu mapom sporządzanym przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2.1.15.  Przyjmowanie zleceń na prace geodezyjne i wydawanie dokumentów sporządzonych na podstawie materiałów znajdujących się w zasobie geodezyjnym.
2.1.16.  Przyjmowanie zamówień na sprzedaż danych i informacji oraz ustalanie ich zakresów.
2.1.17.  Przeprowadzanie badań archiwalnych w celu ustalenia pochodzenia nieruchomości.
2.1.18.  Rejestrowanie informacji dotyczących stopnia aktualności  poziomych i pionowych osnów na obszarze miasta.
 
2.2.  ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ZUDP).
2.2.1. Przyjmowanie wniosków i dokumentacji projektowych dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2.2.2.  Rejestrowanie wniosków i przyjętej dokumentacji.
2.2.3.  Przygotowywanie projektów na posiedzenia ZUDP.
2.2.4.  Przygotowywanie protokołów uzgodnień i dokonywanie zwrotu uzgodnionych projektów.
2.2.5.  Analiza projektów i nanoszenie danych na numeryczną mapę uzgodnień projektowych.
2.2.6.  Udostępnianie danych projektowych w postaci cyfrowej i ich poświadczanie.
2.2.7.  Zabezpieczanie i przechowywanie przyjętych do archiwum baz numerycznych oraz dokumentacji projektowych obiektów uzgodnionych na posiedzeniach ZUDP.
2.2.8.  Ustalanie wysokości opłat za usługi i czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz fakturowanie.
2.2.9.  Wnioskowanie o wyłączenie z archiwum dokumentacji projektowych, które utraciły ważność.
 
2.3.  ODDZIAŁ PRAC GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH.
2.3.1.  Wykonywanie prac geodezyjno – kartograficznych w zakresie:
-   pomiarów sytuacyjnych dotyczących regulacji stanów prawnych,
-   podziałów nieruchomości gruntów gminy,
-   modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
-   innych prac terenowych i kameralnych dla potrzeb gminy,
2.3.2.  Weryfikacja dokumentów będących podstawą zmian mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków.
2.3.3.  Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej, mapy ewidencji gruntów oraz innych baz danych wynikami pomiarów  przyjętymi do PZGiK.
2.3.4.  Wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków w części kartograficznej oraz opisowej w zakresie zmian przedmiotowych.
2.3.5.  Kontrola terenowa pomiarów elementów mapy zasadniczej wykonanych przez inne jednostki wykonawstwa geodezyjnego wskazanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2.3.6.  Kontrola przestrzegania standardów informacji zawartych na mapie zasadniczej i ewidencji gruntów przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2.3.7.  Wykonywanie prac obliczeniowych dla potrzeb zakładania baz SIT i mapy numerycznej.
2.3.8.  Przyjmowanie od jednostek wykonawstwa geodezyjnego zleceń na opracowania w systemie numerycznym wyników pomiaru.
2.3.9.  Bieżące uzupełnianie map w oparciu o informacje o zniszczeniu znaków osnowy szczegółowej
-    poziomej III klasy,
-    wysokościowej III i IV klasy.
2.3.10.  Reprodukcja map i montaż materiałów kartograficznych.
2.3.11.  Konserwacja sprzętu reprodukcyjnego.
 
2.7.  ZESPÓŁ DS. ADMINISTROWANIA, PROGRAMOWANIA I WDROŻEŃ      
2.7.1.  Administrowanie siecią komputerową, bazami danych wraz z koordynacja przepływu informacji pomiędzy poszczególnym komórkami organizacyjnymi Pracowni.
2.7.2.  Zapewnienie eksploatacji systemów działających w komórkach organizacyjnych Pracowni.
2.7.3. Zapewnianie  ochrony, poufności oraz niezawodności działania systemów, wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
2.7.4.  Nadawanie uprawnień użytkownikom, nadzór nad instalowaniem oprogramowania na serwerach i stacjach roboczych.
2.7.5.  Zarządzanie aplikacjami działającymi w Pracowni.
2.7.6.  Wykonywanie aplikacji dla nietypowych rozwiązań.
2.7.7.  Prowadzenie szkoleń dla pracowników Pracowni w zakresie wdrażanych technologii i ich nadzorowanie.

3.7  ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I KADR.
3.7.1.  Prowadzenie rachunkowości.
3.7.2.  Prowadzenie gospodarki finansowej (budżetowej) Pracowni.
3.7.3.  Opracowywanie planów i sprawozdań finansowych i budżetowych.
3.7.4.  Prowadzenie obsługi kasowej.
3.7.5.  Prowadzenie miesięcznych rejestrów sprzedaży i zakupów.
3.7.6.  Bieżące prowadzenie inwentaryzacji majątku Pracowni.
3.7.7.  Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
3.7.8.  Prowadzenie spraw osobowych pracowników.
 
V.   Postanowienia końcowe.  
1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
2.  Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu przestaje obowiązywać „Regulamin Organizacyjny Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy” z dnia 8 lipca 2005 r.
 

metryczka


Wytworzył: Administrator (8 kwietnia 2010)
Opublikował: Sandra Mathias-Kosecka (8 kwietnia 2010, 13:01:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8046