Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Celem narad koordynacyjnych jest koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 28b, ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Działalność Zespołu reguluje zarządzenie 3/2016 Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2016.

W zakres działalności wchodzą:
 1. Przyjmowanie wniosków i dokumentacji projektowych.
 2. Rejestrowanie przyjętej dokumentacji i przygotowywanie projektów na narady koordynacyjne ZUDP.
 3. Przygotowywanie protokołów i wydawanie uzgodnionych projektów.
 4. Analiza projektów i nanoszenie danych na numeryczną mapę uzgodnień projektowych.
 5. Zabezpieczanie i przechowywanie przyjętych do archiwum baz numerycznych oraz dokumentacji projektowych obiektów uzgodnionych na naradach koordynacyjnych ZUDP.
 6. Ustalanie wysokości opłat w postaci dokumentu obliczenia opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm., zał. tabela nr 16.6)
Narady koordynacyjne Zespołu odbywają się w każdy czwartek w godz. od 10:00 do 13:00. 
W naradach koordynacyjnych Zespołu uczestniczą: przewodniczący ZUDP, wnioskodawca, przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz przedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu.

Jak uzgodnić dokumentację projektową?

 1. Weryfikacja elektroniczna (fakultatywna)
Dokumentacja do uzgodnienia przekazana w formie elektronicznej jest poddana wstępnej ocenie przed wykonaniem wydruków papierowych. Komplet dokumentów przesłanych pocztą elektroniczną na adres: projekty@mpg.bydgoszcz.pl, obejmuje:
 • projekt sporządzony na aktualnej mapie w formacie „PDF”
 • plik projektowy w formacie „DGN/DWG/DXF” (AutoCad wersji od 2000 do 2004)
 • wniosek o uzgodnienie z opisem projektu (wzór do pobrania: Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (322kB) pdf   Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (48kB) word )
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana)
 • warunki techniczne gestorów sieci uzbrojenia terenu
 • warunki Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w przypadku trasy w pasie drogowym
 • uzgodnienia Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (w przypadku zieleni kolidującej z inwestycją)
Po wstępnej weryfikacji, udzielona zostanie odpowiedź pocztą elektroniczną:
 • o kompletności dokumentacji 
 • o konieczności uzupełnienia/poprawienia wniosku (podane przyczyny). 
  1. Złożenie dokumentacji projektowej (obligatoryjne)

   Do wniosku o uzgodnienie dołącza się następujące dokumenty:
   • 3 jednobrzmiące egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (w przypadku wielobranżowego opracowania, projekt każdej branży należy wydrukować oddzielnie w każdym egzemplarzu; co najmniej jedna plansza zbiorcza z pokazaniem wszystkich projektowanych sieci uzbrojenia terenu powinna być dołączona do każdego egzemplarza projektu). Projektowane sieci uzbrojenia terenu powinny być pokazane linią przerywaną. Wydruk mapy z projektem może być w kolorze, z zachowaniem cech oryginału mapy do celów projektowych, lub czarno-biały. Wydruk mapy z projektem nie powinien zawierać numeracji punktów granicznych.
   • kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzję lokalizacji inwestycji celu (jeżeli jest wymagana)
   • aktualne warunki techniczne wydane przez gestorów sieci uzbrojenia terenu warunki Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w przypadku trasy w pasie drogowym 
   • uzgodnienia Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (w przypadku zieleni kolidującej z inwestycją)
   • inne uzgodnienia/opinie/decyzje dotyczące projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu poza w/w, mającymi wpływ na ich sytuowanie 
   • oryginał mapy do celów projektowych (do wglądu) z cechami dokumentu nadanymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy 
   • płytę CD/DVD z wersją numeryczną projektu w formacie DGN/DWG/DXF lub przesłanie pliku drogą elektroniczną (AutoCad w wersji od 2000 do 2004)
    Każdy egzemplarz projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinien być trwale spięty 
    w teczce.
    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów albo konieczności dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, wniosek zwraca się w celu uzupełnienia/poprawy.
    Dokumentację należy składać w sekretariacie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy (bud. C, III piętro, pok. 303) do poniedziałku poprzedzającego naradę koordynacyjną w danym tygodniu, do godziny 10:00.
    Po sprawdzeniu złożonej dokumentacji projektowej, wystawiony zostanie dokument obliczenia opłaty, który należy opłacić w kasie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub przelewem, przesyłając potwierdzenie zapłaty do wtorku do godz. 10:00. Uiszczenie opłaty jest warunkiem przedłożenia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej ZUDP.

    Odpis protokołu wraz z uzgodnioną dokumentacją wydaje się po naradzie koordynacyjnej (pok. 318 w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy).

    Kontakt:
    adres e-mail do weryfikacji elektronicznej:  projekty@mpg.bydgoszcz.pl
    e-mail:  zudp@mpg.bydgoszcz.pl
    tel. (fax) 52 585 88 91 lub
    tel: 52 585 92 81


    • Zarządzenie Nr 554/2016 z dn. 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. zarządzenie 554/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy (114kB) pdf ,
    • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zarządzenie Nr 190/2018 (374kB) pdf ,
    • Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w sprawie wprowadzenia regulaminu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zarządzenie MPG 4/2020 (2817kB) pdf ,
    • Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 189/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zarządzenie Nr 189/2018 (262kB) pdf

   metryczka


   Wytworzył: Halina Czeczot (5 kwietnia 2016)
   Opublikował: Joanna Sobczyńska (11 czerwca 2007, 13:00:05)
   Podmiot udostępniający: MPG

   Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (22 lipca 2020, 11:56:25)
   Zmieniono: aktualizacja regulaminu ZUDP

   rejestr zmian tej informacji »


   Liczba odsłon: 31226