Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (18)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (8)

wybrany kandydat: Antonina Mielcarska, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał najwyższą ocenę.


Wytworzył: Zofia Majewska (16 marca 2015)
Wprowadził: Jan Osmałek (16 marca 2015, 12:14:09)stanowisko:

MŁODSZY GEODETA

miejsce pracy: Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy
termin składania dokumentów: 11 lutego 2015  14:00
MPG.O.101.1.2015

Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko 

MŁODSZY GEODETA

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z:
a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. - o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem 
niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe o kierunku: geodezja,
- udokumentowany staż pracy min. 1 rok,
- znajomość przepisów prawa wymienionych w punkcie I,
- znajomość podstawowego oprogramowania (MicroStation v8, pakietu Microsoft Office)
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
a także:
- nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku.
wskazane:
- znajomość specjalistycznego oprogramowania (Geomedia, C-geo),
- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
- zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
- obowiązkowość, rzetelność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Przyjmowanie zamówień na materiały zasobu, ustalanie zakresów opracowań map do celów informacyjnych.
2. Ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjno-kartograficznych oraz zleceń na udostępnienie materiałów zasobu.
3. Aktualizacja bazy danych prowadzonych w ramach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. Bydgoszczy, tworzenie numerycznej bazy szkiców pomiarowych i innych dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjno- kartograficznych.
4. Sprawdzanie kompletności przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych  i kartograficznych.
5. Weryfikacja  zbiorów danych oraz innych materiałów geodezyjno- kartograficznych stanowiących wyniki prac jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie zgodności z przepisami prawa.
6. Sporządzanie protokołów z czynności, o których mowa w punkcie 5. 
7. Badania zgodności przekazywanej dokumentacji z bazami  i innymi materiałami znajdującymi się w Ośrodku.
8. Wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu w imieniu organu. 
9. Ustalanie opłat za wykorzystanie danych z dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i wystawianie dokumentów obliczenia opłaty dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego i innych podmiotów korzystających z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
IV. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca w siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,   przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek „C”, 3 piętro, schody i winda,
b) praca w pełnym wymiarze godzinowym (cały etat),  przy  monitorze  ekranowym  powyżej  4 godzin, z przewagą wysiłku umysłowego, lekka siedząca,
c) bezpośredni kontakt z klientem
V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia:
1. W miesiącu grudniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.
2. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania nie-zbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe
VI. Oczekujemy na pisemne zgłoszenia zawierające:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
d) oryginalny kwestionariusz osobowy ( kwestionariusz osobowy- DOC (46kB) word , kwestionariusz osobowy - PDF (125kB) pdf ),
e) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych ( oświadczenie kandydata o nie karalności (19kB) word , oświadczenie kandydata o nie karalności (106kB) pdf ),
f) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz1182 z późn. zm.),
h) dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza ubiegać się o pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, zgodnie z art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,
i) wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 11 lutego 2015 r. godz.14.00.
1) osobiście  w sekretariacie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, budynek „C”, pokój nr 303,
2) przesłać pocztą na adres – Miejska Pracownia Geodezyjna, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, 
     
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego terminu zostanie zawarta kolejna umowa.

Na kopercie doręczanej osobiście lub przesłanej drogą pocztową należy dopisać Nabór na stanowisko MŁODSZY GEODETA  - ogłoszenie nr 1/2015.

metryczka


Wytworzył: Danuta Kosieniak (23 stycznia 2015)
Opublikował: Jan Osmałek (26 stycznia 2015, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (16 marca 2015, 12:14:09)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2222