Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (18)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (8)

uzasadnienie wyboru: Brak aplikacji kandydatów spełniających wymagania formalne, niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze 4/2019


Wytworzył: Zofia Majewska (13 czerwca 2019)
Wprowadził: Jan Osmałek (25 czerwca 2019, 12:19:32)stanowisko:

MŁODSZY GEODETA / GEODETA

miejsce pracy: Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy
termin składania dokumentów: 3 czerwca 2019  14:00
MPG.O.101.4.2019

Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko 

MŁODSZY GEODETA / GEODETA

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z:
a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. - o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
e) rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem
niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe o kierunku geodezja lub wyższe inne łącznie ze średnim geodezyjnym,
- udokumentowany staż pracy lub staż zawodowy min. 1 rok, w zakresie prac związanych z geodezją lub administracją publiczną,
- znajomość przepisów prawa wymienionych w punkcie I,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- znajomość oprogramowania MicroStation v8 oraz geodezyjnych programów obliczeniowych,  a także:
- nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
wskazane:
- uprawnienia zawodowe określone w art.43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
- zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
- obowiązkowość, rzetelność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Przyjmowanie wniosków i sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowych.
2. Rejestrowanie przyjętej dokumentacji oraz kontrola zgodności dokumentów projektowych z przepisami prawa, regulaminem pracy ZUDP oraz formatu danych projektowych z obowiązującym formatem mapy zasadniczej.
3. Weryfikacja i ewidencjonowanie dokumentacji projektowej przekazywanej na narady koordynacyjne.
4. Współuczestniczenie w przygotowywanie narad koordynacyjnych pod względem technicznym.
5. Dokonywanie analiz projektów oraz numeryczne opracowywanie danych projektowych.
6. Bieżąca aktualizacja bazy danych projektowanego uzbrojenia terenu.
7. Ustalanie opłat za czynności związane z koordynacją sieci uzbrojenia terenu i wystawianie dokumentów obliczenia opłaty.

IV. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca w siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,   przy ul. Grudziądzkiej 9-15,  budynek „C”, 3 piętro, schody i winda,
b) praca w pełnym wymiarze godzinowym (cały etat),  przy  monitorze  ekranowym  powyżej  4 godzin, z przewagą wysiłku umysłowego, lekka siedząca,
c) bezpośredni kontakt z klientem.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia:
1. W miesiącu kwietniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.
2. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

VI. Oczekujemy na pisemne zgłoszenia zawierające:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, stażu zawodowego,
e) oryginalny kwestionariusz osobowy  ( kwestionariusz osobowy (125kB) pdf , kwestionariusz osobowy (46kB) word ),
f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
h) dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza ubiegać się o pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, zgodnie z art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,
i) wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. godz.14.00.
1) osobiście  w sekretariacie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, budynek „C”, pokój nr 303,
2) przesłać pocztą na adres – Miejska Pracownia Geodezyjna, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, 
O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Pracowni lub data stempla pocztowego.   

UWAGA:
 W dostarczonym CV należy zamieścić tekst o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego terminu zostanie zawarta kolejna umowa.
Na kopercie doręczanej osobiście lub przesłanej drogą pocztową należy dopisać Nabór na stanowisko GEODETA  - ogłoszenie nr 4/2019.

Informacja dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
b) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych - iod@mpg.bydgoszcz.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 3 miesiące od ogłoszenia wyników rekrutacji,
e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;
f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w rekrutacji,
h) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Danuta Kosieniak (20 maja 2019)
Opublikował: Jan Osmałek (20 maja 2019, 10:51:38)

Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (23 października 2019, 08:26:33)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 383