Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Katarzyna Wnuk, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał najwyższą ocenę.


Wytworzył: Joanna Sobczyńska (10 września 2020)
Wprowadził: Jan Osmałek (17 września 2020, 10:48:43)stanowisko:

KIEROWNIK GRODZKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

miejsce pracy: Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy
termin składania dokumentów: 4 sierpnia 2020  12:00
MPG.O.101.3.2020

Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko 

KIEROWNIK 
GRODZKIEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z:
a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
b) ustawy z dnia  4 marca 2010 r.  o infrastrukturze informacji przestrzennej,
c) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami,
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
e) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
g) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem
niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe geodezyjne,
- uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii określone w art.43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresach 1 i 2 tj. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
- co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym min. 3 lata w administracji rządowej lub samorządowej, a także min. 2 lata w jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
- znajomość przepisów prawa wymienionych w punkcie I,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- umiejętność pracy w zespole i zarządzania personelem, systematyczność i odpowiedzialność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista 
a także:
- nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
wskazane:
- wiedza w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy,
- zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
- obowiązkowość, rzetelność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- odporność na stres i sytuacje konfliktowe,
- znajomość zagadnień baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- znajomość programu Microstation  i ERGO COMMARCH,
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie Grodzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GODGiK).
2. Wykonywanie zadań przypisanych Ośrodkowi w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy oraz zapewnienie  właściwej i terminowej ich realizacji.
3. Nadzór nad aktualizacją baz danych prowadzonych w ramach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. Bydgoszczy, tworzeniem numerycznej bazy szkiców pomiarowych i innych dokumentów stanowiących wyniki prac geodezyjno- kartograficznych.
4. Nadzór i weryfikacja opracowań przyjmowanych  do zasobu w zakresie przestrzegania przepisów prawa obowiązujących  geodezji  i kartografii.
5. Dokonywanie okresowych ocen stanu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6. Badanie zgodności przekazywanej dokumentacji z bazami i innymi materiałami znajdującymi się w ośrodku. 

IV. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca w  siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,   przy ul. Grudziądzkiej 9-15,  budynek „C”, 3 piętro, schody i winda,
b) praca w pełnym wymiarze godzinowym (cały etat),  przy  monitorze  ekranowym  powyżej  4 godzin, 
c) bezpośredni kontakt z klientem.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia:
1. W miesiącu czerwcu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.
2. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

VI. Oczekujemy na pisemne zgłoszenia zawierające:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, stażu zawodowego,
e) oryginalny kwestionariusz osobowy ( kwestionariusz osobowy (14kB) word , kwestionariusz osobowy (81kB) pdf )
f) oświadczenie  kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
h) dokumenty  potwierdzające niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza ubiegać się o pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, zgodnie z art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1,
j) wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 4 sierpnia  2020 r. godz.12.00.

Należy przesłać pocztą na adres – Miejska Pracownia Geodezyjna, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Pracowni lub data stempla pocztowego.   
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego terminu zostanie zawarta kolejna umowa.
Na kopercie doręczanej osobiście lub przesłanej drogą pocztową należy dopisać „Nabór na stanowisko Kierownik ODGK” - ogłoszenie nr 3/20”.

Uwaga:
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną do Pracowni po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową o terminie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
b) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych - iod@mpg.bydgoszcz.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 3 miesiące od ogłoszenia wyników rekrutacji,
e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;
f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w rekrutacji,
h) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Danuta Kosieniak (20 lipca 2020)
Opublikował: Jan Osmałek (20 lipca 2020, 13:27:18)

Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (17 września 2020, 10:48:43)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 583