Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (18)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (8)

uzasadnienie wyboru: Brak dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów.


Wytworzył: Zofia Majewska (14 października 2019)
Wprowadził: Jan Osmałek (23 października 2019, 08:38:45)stanowisko:

KSIĘGOWA (-WY) / KASJER (KA)

miejsce pracy: Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy
termin składania dokumentów: 9 października 2019  13:00
MPG.O.101.7.2019

Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko

KSIĘGOWA(-WY)/KASJER(KA)

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z niżej wymienionych przepisów prawnych:
a) ustawa o rachunkowości,
b) ustawa o finansach publicznych,
c) rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
d) rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
e) o ochronie danych osobowych,
f) o dostępie do informacji publicznej,
g) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem
niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie kierunkowe (finanse, ekonomia, rachunkowość) wraz z wyższym innym,
- udokumentowany staż pracy  min. 3 lata – w przypadku wykształcenia wyższego ekonomicznego lub 6 lat w przypadku średniego,
- znajomość przepisów prawa wymienionych w punkcie I,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Office,
a także:
- nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
wskazane:
- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
- znajomość programów księgowych, m.in. R2płatnik oraz Płatnik, 
- zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
- obowiązkowość, rzetelność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i księgowości,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń osobowych przy pomocy programu finansowo-księgowego.
2. Sporządzanie list płac, ich zestawień zbiorczych oraz dokonywanie przelewów należności z tytułu wynagrodzeń. 
3. Prawidłowe naliczanie zasiłków z Ubezpieczenia Społecznego oraz należnych składek przy pomocy programu „Płatnik” oraz dokonywanie przelewów należności z tytułu składek ZUS.
4. Sporządzanie wymaganych deklaracji rozliczeniowych. 
5. Wydawanie zaświadczeń pracownikom o wysokości zarobków.
6. Ochrona danych personalnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, właściwe zabezpieczenie dokumentów i baz danych.   
7. Przyjmowanie wpłat oraz wykonywanie innych czynności związanych z obrotem kasowym .
8. Przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych.
9. Dokumentowanie wszystkich operacji kasowych. 
10. Bieżące i codzienne sporządzanie raportów.
11. Dokonywanie przelewów bankowych oraz wpłat do banku nadwyżek gotówkowych ponad kwotę pogotowia kasowego.
12. Prowadzenie rozliczeń z budżetem oraz sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Sporządzanie deklaracji wpłat i sprawozdawczości dotyczącej Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
14. Wypłacanie i rozliczanie zaliczek oraz delegacji służbowych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca w  siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,   przy ul. Grudziądzkiej 9-15,  budynek „C”, 3 piętro, schody i winda,
b) praca w pełnym wymiarze godzinowym (cały etat),  przy  monitorze  ekranowym  powyżej  4 godzin, 
c) bezpośredni kontakt z klientem.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia:
1. W miesiącu lipcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.
2. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

VI. Oczekujemy na pisemne zgłoszenia zawierające:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, stażu zawodowego,
f) oświadczenie  kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
h) dokumenty  potwierdzające niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza ubiegać się o pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, zgodnie z art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,
i) wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 9 października 2019r. godz.13.00.
1) osobiście  w sekretariacie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, budynek „C”, pokój nr 303,
2) przesłać pocztą na adres – Miejska Pracownia Geodezyjna, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, 
O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Pracowni lub data stempla pocztowego.   

UWAGA:
 W dostarczonym CV należy zamieścić tekst o treści:
„Zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.”
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego terminu zostanie zawarta kolejna umowa.
Na kopercie doręczanej osobiście lub przesłanej drogą pocztową należy dopisać Nabór na stanowisko KSIĘGOWA (-WY) / KASJER (KA)  - ogłoszenie nr 7/2019.

Informacja dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
b) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych - iod@mpg.bydgoszcz.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.2019.1040),
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 3 miesiące od ogłoszenia wyników rekrutacji,
e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;
f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w rekrutacji,
h) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Danuta Kosieniak (24 września 2019)
Opublikował: Jan Osmałek (24 września 2019, 09:26:18)

Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (23 października 2019, 08:38:45)
Zmieniono: unieważnienie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1042