Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (18)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (8)

uzasadnienie wyboru: Brak aplikacji kandydatów spełniających wymagania formalne, niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze 6/2019.


Wytworzył: Zofia Majewska (31 lipca 2019)
Wprowadził: Jan Osmałek (5 sierpnia 2019, 08:27:22)stanowisko:

ASYSTENT GEODETY

miejsce pracy: Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy
termin składania dokumentów: 22 lipca 2019  13:00
MPG.O.101.6.2019 ">
Dyrektor Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko 

ASYSTENT GEODETY

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z:
a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
d) rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem
niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie min.średnie geodezyjne,
- udokumentowany staż pracy lub staż zawodowy min. 3 lata, w zakresie prac związanych z geodezją lub administracją publiczną,
- znajomość przepisów prawa wymienionych w punkcie I,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz geodezyjnego sprzętu pomiarowego,
- znajomość oprogramowania MicroStation v8 oraz geodezyjnych programów obliczeniowych,  a także:
- nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
wskazane:
- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,
- zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
- obowiązkowość, rzetelność, dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Aktywne uczestnictwo przy geodezyjnych pracach polowych w zespole (pomiary sytuacyjno – wysokościowe, podziały nieruchomości na terenie m.Bydgoszczy).
2. Obsługa sprzętu pomiarowego, dbałość i jego bieżąca konserwacja.
3. Dokonywanie przenoszenia danych pomiędzy elektronicznym sprzętem pomiarowym a komputerem.
4. Udział w opracowywaniu wyników pomiarów i kompletowaniu operatów technicznych.
IV. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca głównie w terenie oraz w  siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,   przy ul. Grudziądzkiej 9-15,  budynek „C”, 3 piętro, schody i winda,
b) praca w pełnym wymiarze godzinowym (cały etat),  przy  monitorze  ekranowym  poniżej  4 godzin, 
c) bezpośredni kontakt z klientem.
V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia:
1. W miesiącu czerwcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.
2. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
VI. Oczekujemy na pisemne zgłoszenia zawierające:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopię dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, stażu zawodowego,
f) oświadczenie  kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
h) dokumenty  potwierdzające niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza ubiegać się o pierwszeń-stwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, zgodnie z art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych,
i) wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.godz.13.00.
1) osobiście  w sekretariacie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, budynek „C”, pokój nr 303,
2) przesłać pocztą na adres – Miejska Pracownia Geodezyjna, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, 
O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Pracowni lub data stempla pocztowego.   
UWAGA:
 W dostarczonym CV należy zamieścić tekst o treści:
„Zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekruta-cji.”
Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego terminu zostanie zawarta kolejna umowa.
Na kopercie doręczanej osobiście lub przesłanej drogą pocztową należy dopisać Nabór na stanowisko ASYSTENT GEODETY  - ogłoszenie nr 6/2019.
Informacja dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
b) kontakt w sprawie ochrony danych osobowych - iod@mpg.bydgoszcz.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 3 miesiące od ogłoszenia wyników rekrutacji,
e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;
f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w rekrutacji,
h) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Danuta Kosieniak (8 lipca 2019)
Opublikował: Jan Osmałek (8 lipca 2019, 12:18:02)

Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (5 sierpnia 2019, 08:27:22)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 564